INFORMATIEVISIE ETTEN-LEUR

menu

Wat gaan we doen?

1.

 • We zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties als het kan maar één keer gegevens doorgeven om deze gegevens daarna weer te gebruiken.
 • We bevorderen het organisatiebreed gebruik van basis- en kerngegevens.
 • We stellen van elk gegeven in een kern- en basisregistratie vast wie de eigenaar is, wat de herkomst is en hoe de kwaliteitsborging is.
 • We zorgen voor eenduidige afspraken over registratie, beheer en terugmelden.
 • We passen leveranciersmanagement actief toe.

2.

 • We werken digitaal, dat wil zeggen: documenten- en archieven zijn tijd-, plaats en apparaat onafhankelijk te gebruiken.
 • Voor bedrijfskritische processen worden taakspecifieke systemen gebruikt. Voor algemene processen wordt het zaaksysteem gebruikt.
 • We ondersteunen de organisatie bij het juiste gebruik van het eDepot.
 • We zorgen er voor dat het archief is geordend en goed toegankelijk is.
 • We richten het digitaal archief in op basis van het TMLO (Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden).
 • We investeren in een nieuwe infrastructuur.

3.

 • We zorgen ervoor dat we (blijven) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privay nemen we structureel op in de planning- en controlcyclus.
 • We zorgen ervoor dat we (blijven) voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)/ Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Informatiebeveiliging nemen we structureel op in de planning- en controlcyclus.
 • We zorgen voor blijvende aandacht voor bewustwording rondom privacy en informatiebeveiliging in de organisatie.
 • We helpen de organisatie in de balans tussen veiligheid, functionaliteit en bruikbaarheid, zodat gegevens en de informatiesystemen meetbaar, betrouwbaar, integer en beschikbaar zijn.
 • We sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen om openbare informatie te delen.

4.

 • We bouwen het Nationaal Uitvoeringsprogramma digitale overheid (NUP) af en volgen de ontwikkelingen rondom NL Digibeter, blijven de landelijke referentie architectuur voor gemeenten (Gemma) gebruiken en gaan de Wet Digitale Overheid toepassen.
 • We sluiten aan bij de landelijke- en open standaarden.
 • We passen de aanwezige technische functionaliteiten zo breed mogelijk toe.
 • We blijven eigenaar van onze data, ook bij software die bij de leverancier staat.

5.

 • We voeren bij het onwikkelen of aanpassen van processen een Business Impact Analyse (BIA) uit.
 • We kijken hierbij naar wat wel en niet verantwoord is.
 • Waar het kan en nuttig is zoeken we de grenzen op, maar altijd met respect voor de rechten van de vijf O's.